27/40-655 27/40-655 "О внесении изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 17 декабря 2014 года № 27/30-470 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Решение

Приложение 1

Приложение 2,3,4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7


http://petrosovet.info/dokumenty/resheniya_sessij/37_sessiya4/2740655_2740655_o_vnesenii_izmenenij_v_reshenie_petrozavodskogo_gorodskogo_soveta_ot_17_dekabrya_2014_goda_2730470_o_byudzhete_p/