Фотоотчет: Вручение удостоверений кандидатам в Молодежный совет

 

Фотоотчет


http://petrosovet.info/news1/fotootchet_vruchenie_udostoverenij_kandidatam_v_molodezhnyj_sovet/