Видео: Депутаты Петросовета одобрили бездефицитный бюджет на 2019 год


http://petrosovet.info/news1/video_deputaty_petrosoveta_odobrili_bezdeficitnyj_byudzhet_na_2019_god/